Τελευταία εικόνα μέλους

Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The Double Agents of CX: Who are they and what do they do?

Create a solid team of double agents in your organization to help you deliver excellent CX.
They are a powerhouse that is crucial for driving greater customer satisfaction, better customer experience, and business success.
To achieve this, focus on assessing current processes, establishing a customer-centric culture, implementing the right technology, setting clear goals, and continuously educating and empowering your team.
Sounds good, doesn’t it? In this article, let’s explore some of the necessary steps to make it happen.

Διαβάστε περισσότερα "
posts header on ECXO (1)
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The Transformative Power of Cross-Functional Teams in Upgrading CX

By fostering collaboration, tapping into diverse perspectives, and swiftly addressing customer needs, cross-functional teams can make significant advancements in products, services, and processes. Embracing cross-functional teams is a journey of discovery and adaptation, where a culture of collaboration, innovation, and openness unleashes the full potential of diverse talents to achieve extraordinary results. Let’s explore this topic further together!

Διαβάστε περισσότερα "
posts header on ECXO
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

Uncork the full potential of your business with customer segmentation and provide tailor-made CX

Are you ready for the ultimate key to unlock the door of customer success? Look no further than customer segmentation! This powerful tool is the backbone of strategic planning for any customer success team. It helps them navigate the complex landscape of customer needs and preferences, boosts their efficiency, and enables them to tailor products and services to specific customer groups. By improving customer retention, it’s like a road trip with a map that leads you to your destination faster and with fewer detours. Investing in customer segmentation is not just an option, it’s a strategic necessity that will elevate your business to the next level!

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
helen@rigamonti.se

Customer-centric leadership – what does it really mean?

Being customer-centric as a leader is not just a trendy phrase; it involves a deeper understanding of and alignment with customer needs, desires, and experiences. What does it mean to be a customer-centric leader? It means viewing the world through the customer’s eyes, making decisions that enhance their experiences, and never forgetting that customers ultimately define our success. This paradigm shift in leadership benefits not only the organization but also fosters lasting and meaningful relationships with customers. This blog post will explore the essence of customer-centric leadership and key factors that form the basis of a successful customer-focused organization.

Διαβάστε περισσότερα "
posts header on ECXO
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The Evolution of Business Relationships: Not B2B nor B2C, but H2H

Are you ready to make businesses more human? This question invites us to embark on a journey of deep reflection. Whether learning to be more empathetic, improving communication, or simply striving to be kinder, becoming more human in business is a worthwhile pursuit. It’s about focusing on human connections and creating more meaningful and lasting relationships.
So, are you ready to take the first step on this journey?
Let’s do it together!

Διαβάστε περισσότερα "
posts header on ECXO (1)
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

Mastering the Fine Art of Delivering Candid Feedback for better CX and EX

I often hear that providing feedback is one of the hardest things for most people, both in personal and professional environments. I have to agree, it’s quite difficult indeed.
And that’s why this time I analyze the importance of delivering candid feedback for better customer and employee experience, while exploring the psychological principles behind feedback, including cognitive dissonance, and offer insight into how to navigate feedback effectively.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The Eternal Search for the Silver Bullet in CX

The pursuit of a silver bullet in customer experience (CX) is a never-ending journey. While there may not be a single solution that works for all, implementing a range of well-planned strategies can significantly improve CX. The pursuit encourages businesses to explore, innovate, and consistently strive to do better.
In this article, I explore some key areas of CX in the search for the so-called silver bullet.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The Story of Jose – A Tale About Customer Experience

The story is about Jose, a Customer Service Manager at TechEase. He understood the importance of customers and treated them with respect, empathy, and kindness. He faced many challenges in bringing a customer-centric culture to TechEase, but he remained steadfast in his pursuit of customer satisfaction. His resilience began to make a difference, and his colleagues started to notice the positive impact of his efforts.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

Quantum CX: Exploring the Fascinating Connection Between Quantum Physics and Customer Experience

This time I explore the relationship between Quantum Physics and Customer Experience. Although these two subjects may seem unrelated, there are some fascinating parallels between them. Quantum physics is the study of the very small, but it can teach us some valuable lessons about improving customer experience, which is vital in the global business world.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The Majestic Dance between AI and Humans in CX

In this article, I discuss the importance of human creativity in creating a sustainable and meaningful customer experience. While AI can enhance customer experience, it cannot replace human creativity. Instead, AI and human creativity should work together to create an efficient, personalized, empathetic, and innovative customer experience that touches the heart, captivates the mind, and leaves a lasting impression. When AI and human creativity collaborate, they create experiences that make a difference in the world and to the customers.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

AI in Customer Experience – should I stay, or should I go?

Discover how AI can enhance customer experiences by providing hyper-personalization. By analyzing customer behavior and preferences, AI can offer tailored recommendations and suggestions, anticipate their needs, and enhance their overall experience. While the human touch remains an essential factor in CX, AI can provide incredible efficiency and precision in personalization. It’s time to develop a long-term AI strategy for your business and create a beautiful blend of technology and humanity for the best customer experiences.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The 7 Sins of Customer Experience

Discover the secrets to delivering exceptional customer service by avoiding the 7 sins of customer experience: not listening to customers, lack of personalization, poor communication, inconsistency, neglecting employee experience, and failure to innovate. Let’s embark on an exciting journey together and create memorable experiences for our customers!

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

Discovering the Power of Losing and Making Mistakes in CX and EX: Unleashing Your Potential for Self-Development and Leadership!

Life is a journey of ups and downs, but have you ever thought about the value of losing and making mistakes? In CX and EX leadership and self-development, these experiences are essential for growth and effective decision-making. Victories can be rewarding, but losses and mistakes offer the depth of learning that can pave the way for a brighter future. Take Thomas Edison, for example, who failed thousands of times before inventing the light bulb. Leaders who have experienced failure can better understand their team’s struggles and inspire resilience. So, don’t be afraid to fail; it’s just an opportunity to learn and grow.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

Revolutionize Your Business with Customer-centric Solutions using Design Thinking

Get ready to ride the waves of digital transformation and take your business to new heights! The digital age has brought about a sea of change, and one methodology shines like a lighthouse in the distance, leading the way to success. Yes, we’re talking about Design Thinking – the powerful approach that will help you enhance your customer experience and take your organization to the next level!

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

Uncovering the Psychological Tactics That Drive Customer Purchases

This article highlights the importance of understanding the psychology behind customers’ buying behavior in order to improve customer experience. It emphasizes that by influencing customers’ decisions positively, businesses can craft more effective marketing strategies, drive sales, and build stronger relationships with their customers. It further explains that understanding the ‘why’ behind the customers’ decisions can help businesses meet their needs and exceed their expectations, ultimately leading to a joyful venture worth undertaking.

Διαβάστε περισσότερα "
Γνωριμία με τα μέλη
Joao Pereira

The role of emotions in CX and how you can use them to design better experiences

Neuroscience is such a fascinating field of study!! And emotions are part of the human experience and as a consequence, a big part of the CX strategy.
Being intentional in designing experiences that trigger the desired emotions is essential to achieving brand loyalty and retention.
Check this article for some tips on how to stimulate these desired emotions.

Διαβάστε περισσότερα "
4ContinuousLoop
Γνωριμία με τα μέλη
Steve Belgraver

Realising the Virtuous Loop by complementing CX with ITIL CSI

ITIL CSI and CX Closed Loop are two approaches that share important similarities in their objectives, processes, and benefits of continual improvement. Although they also have some differences in their scope, methods, and requirements both approaches can help organizations achieve better outcomes for their customers and stakeholders.

Διαβάστε περισσότερα "
money tree
Γνωριμία με τα μέλη
Sue Nabeth Moore

Επιτυχία πελατών - Σπέρνοντας τους σπόρους για αμοιβαία ανάπτυξη

Αν και ο ρόλος της επιτυχίας των πελατών δεν είναι καινούργιος, έχει γίνει γρήγορα mainstream, καθώς οι εταιρείες αναγνωρίζουν πλέον τη συμβολή της στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα "
customer journey
Γνωριμία με τα μέλη
Steve Belgraver

Διαχείριση της εμπειρίας του πελάτη και των υπηρεσιών- συνάντηση κατά μήκος του ταξιδιού του πελάτη

Το Ταξίδι του Πελάτη είναι ένας σημαντικός κοινός παρονομαστής μεταξύ των πλαισίων CX και Διαχείρισης Υπηρεσιών. Παρόλο που οι προσεγγίσεις τους μπορεί να διαφέρουν, και τα δύο μοιράζονται τον κοινό στόχο της υλοποίησης μιας εξαιρετικής εμπειρίας του πελάτη.

Διαβάστε περισσότερα "
cx
Γνωριμία με τα μέλη
Alan Pennington

Q. Alan, ποια είναι η άποψή σας για ένα μεγάλο πρόγραμμα μετασχηματισμού CX ως στρατηγική; Α. Δεν λειτουργεί!!

Όταν μου ζητήθηκε να μοιραστώ τις απόψεις μου σχετικά με αυτό το θέμα, ένιωσα οικεία, με έχουν ξαναρωτήσει αυτό το θέμα οι υποψήφιοι πελάτες, οι CX Practitioners και οι CEO και η απάντησή μου είναι πάντα η ίδια.

Διαβάστε περισσότερα "

Νέα & Ανακοινώσεις

CX Academy
Νέα
Ricardo Saltz Gulko

Η ECXO συνεργάζεται με την The CX Academy

Είμαστε ευτυχείς που η The CX Academy επέλεξε τον ECXO - European Customer Experience Organization για να είναι συνεργάτης του κορυφαίου και πρακτικού προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης CX και ανυπομονούμε για αυτή τη φανταστική συνεργασία.

Διαβάστε περισσότερα "
Our Sponsors
SILVER SPONSOR